015.380.871

Svakog radnog dana od 7h do 15h

Službe

  • AKTI USTANOVE

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

  • SLUŽBA RUKOVOĐENJA

Poslovi rukovođenja obuhvataju organizaciju i usklađivanje procesa rada u Ustanovi, predlaganje poslovne politike i mera za njeno sprovođenje, zastupanje i predstavljanje Ustanove, odlučivanje o pravima i obavezama radnika, izvršavanje pravosnažnih sudskih odluka, odluka organa upravljanja i drugih organa.

IMG_20181030_115433 (1)

V.D. DIREKTORA USTANOVE – Marija Marković, diplomirani pravnik

  • OPŠTA SLUŽBA

U okviru ove službe obavljaju se pravni poslovi, praćenje zakona, usklađivanje akata sa zakonom, radni odnosi, poslovi bezbednosti i zdravlja na radu, poslovi PPZ, poslovi javnih nabavki, ostali administrativno-arhivnski poslovi i poslovi obezbeđenja objekta.

IMG_20170925_130301

  • SLUŽBA RAČUNOVODSTVA

Zaposleni u ovoj službi obavljaju poslove finansijske operative, analitičko i materijalno knjigovodstvo, poslove planiranja i analize finansijskog poslovanja, poslove blagajne, poslove obračuna zarada, naplate potraživanja, nabavke i magacina i dr.

P7010960 P7171455 P7181456

  • ZDRAVSTVENA SLUŽBA

Opšti rad zdravstvene službe se zasniva na praćenju svih vitalnih funkcija organizma, kontrola nivoa šećera i masnoće u krvi, laboratorijske analize, preventivna vakcinacija, zdravstveno vaspitni rad, razgovori sa korisnicima, opšta nega korisnika prevencija dekubita, svakodnevne vizite lekara, davanje i praćenje ordinirajuće terapije, konsultativni pregledi lekara specijaliste (fizijatar i neuropsihijatar), praćenje nege zavisnih korisnika i fizikalnog tretmana. U ovoj službi obavlja se  i održavanje higijene prostora i soba korisnika, šivenje, pranje i peglanje  veša i posteljine, frizerske usluge ( šišanje, brijanje i održavanje fruzure korisnicima) i drugo.

Zdravstvena sluzba Zdravstvena sluzba P7241639

  • SOCIJALNA SLUŽBA

U okviru socijalne službe obavlja se priprema za prijem korisnika i prijem; praćenje i mere na adaptaciji novoprimljenog korisnika; kontakti sa službama socijalne zaštite i rodbinom korisnika; vođenje raznih evidencija; izrada planova, izveštaja i saopštenja; poslovi prihvata i zbrinjavanja lica; kulturno-zabavno i rekreativno angažovanje korisnika i drugi poslovi.  Usluge socijalnog rada su usmerene na adaptaciju korisnika i njihovo prilagođavanje novim uslovima života, na procenu individualnih potreba, sposobnosti i interesovanja svakog pojedinca radi bržeg uključivanja u život ustanove i očuvanja kvaliteta života korisnika.

P7241630 P8201887

  • SLUŽBA ISHRANE

Planiranje ishrane korisnika vrši se  prema potrebama i posebnim zahtevima korisnika, imajući u vidu njihovo zdravstveno stanje. Izrada jelovnika  vrši se u skladu sa normativima i standardima i  sačinjava se na svakih petnaest dana. U njegovoj izradi  učestvuju organizator ishrane, lekar i predstavnik korisnika. Ishrana je raznovrsna i kvalitetna, u kojoj su  zastupljeni meso, mlečni proizvodi, povrće, voće i širok dijapazon jela. Postoji dijetalni program ishrane koji je prilagođen specifičnim stanjima korisnika (dijabetičari, ulkusni bolesnici itd).

P7181465 IMG_20181027_084955

  • SLUŽBA ODRŽAVANJA

U okviru ove službe obavljaju se poslovi na održavanju objekata, mašina i uređaja, poslovi održavanja kotlarnice i zagrevanje objekata, blagovremeno otklanjanje kvarova, svakodnevna kontrola elektro instalacija i drugih uređaja.

IMG_3990